Quan chạy

 

Bình luận theo tranh biếm họa (thó trên mạng)

 

Còn thiếu

Chạy biên chế

Chạy chức

Chạy tội

Chạy án

Chạy dân khiếu nại

*

Mở sổ mà điểm lại

Còn thiếu mất mấy môn:

Trong đó quan trọng hơn

Là cái môn chạy trốn

Khi pháp luật sắp tóm

Nhờ thế lực đỡ đầu

Thích trú ẩn nước nào

Cứ tự do đến ở

 

Hoặc khi vào nhà thổ

Bị vợ già dõi theo

Bị người ta vây bắt

Chạy ngã, không dám kêu

 

Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa "giúp đỡ" vợi dân bị tóm

Hoặc động cỡn, quan liều

Đè vợ dân ra quất

Không còn đường chạy thoát

Phải chui trốn gậm giường

 

Cái đời quan “đáng thương”

Bởi hai từ “đầy tớ”

Được dung tha không xử

Vì quan đã hết hơi

Chỉ riêng việc chạy thôi

Một nhiệm kỳ không xuể

 

Ông Trời sinh ra thế

Quan chỉ có hai chân

Nếu “có đức có nhân”

Trời thương quan vất vả

Để rộng đường xoay xở

Sinh cho quan bốn chân

Thì các loại chó săn

Cũng gọi quan bằng cụ (!)

 

07-11-2017

Lê Khả Sỹ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','vvvnelq4l073qp0e7gsse8fef5','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:25:22','/a310195/quan-chay.html')