Chắp vần

By Lê Khả Sỹ

Về "cái sự đời"

More...

Luận về mèo cũng vui

By Lê Khả Sỹ

Chờ xem

More...

Câu đối tặng

By Lê Khả Sỹ

Vui thì viết

More...

Mưu mẹo các vua quan

By Lê Khả Sỹ

Nghe đồn có vài ba quan đang ra nước ngoài "chữa bệnh" (?)

More...

Bái phục Triều Tiên !

By Lê Khả Sỹ

Nhưng các bác vẫn "kém" chúng em

More...

Đại hội lần thứ XII hội Nhà văn Hà Nội

By Lê Khả Sỹ

May, còn phúc Vua Lý để lại

More...

Cần thì phải bắt

By Lê Khả Sỹ

Các bác Đức đừng vội nổi đóa

More...

Hồ Thị Kim Thoa toi chức Thứ trưởng mới đáng

By Lê Khả Sỹ

"Vốn tự có" cạn rồi

More...

Chuyện lạ, có Cụ Trời biết được

By Lê Khả Sỹ

Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú

More...

Như Minh Long thác nối dòng

By Lê Khả Sỹ

Thơ kính viếng (khoán thủ tự)

More...