May, mắt còn sáng

By Lê Khả Sỹ

Nhìn thấy sự thật về các tướng phạm tội

More...

Mừng cho Triều Tiên

By Lê Khả Sỹ

Mong hòa bình thật

More...

Sa thải viên chức hàng loạt

By Lê Khả Sỹ

Thất đức

More...

Gặp ma

By Lê Khả Sỹ

Chuyện vớ vẩn

More...

Dở hơi cám hấp

By Lê Khả Sỹ

Ú ớ + mù

More...

Quen tin thì cứ tin đã

By Lê Khả Sỹ

Miễn là dân không phải đỡ đạn

More...

Chuyên gia dỏm

By Lê Khả Sỹ

Vừa dốt vừa ngu

More...

Đất nước khổng lồ thông minh

By Lê Khả Sỹ

Vẫn là đàn anh

More...

Sáng kiến

By Lê Khả Sỹ

Phải gật sái đầu

More...

Người đời nói rồi

By Lê Khả Sỹ

Mềm nắn rắn buông

More...