Xứ em cũng có bù nhìn

By Lê Khả Sỹ

Nhật Bổn các bác còn thua

More...

Gửi về quê choa

By Lê Khả Sỹ

Cố mà chịu

More...

Đường ngang

By Lê Khả Sỹ

Nan giải còn dài dài

More...

Thư ngỏ

By Lê Khả Sỹ

Đừng đánh trống lảng !

More...

Phải nghiêm trị thích đáng !

By Lê Khả Sỹ

làm công tác thanh tra mà phạm luật là ngu hơn chó !

More...

Lan man những chuyện thực hư

By Lê Khả Sỹ

Diễn thuyết ai nghe ?

More...

Tai bay vạ gió

By Lê Khả Sỹ

Giúp bạn tìm sự thật

More...

Sự cố gắng vượt bậc

By Lê Khả Sỹ

Vì đời, vì sự nghiệp giao thông

More...

Dù là độc quyền

By Lê Khả Sỹ

"Vua" thua ngành điện ?

More...

Gửi về Đất thép Quảng Bình

By Lê Khả Sỹ

Dân ta giàu lòng nhân ái

More...